Regulamin

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni.
 2. Uczestnik nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach na pływalni.
 3. Rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać na płycie basenu w ubraniach.
 4. Rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać na płycie basenu podczas zajęć bez wykupionego biletu wstępu na pływalnie oraz bez odpowiedniego stroju
 5. Opłata za zajęcia musi być uiszczona przed pierwszą lekcją w danym okresie rozliczeniowym na konto bankowe:
  BANK MILLENNIUM: 15 1160 2202 00000003 1020 9929
  tytuł do przelewu: „BOS lub Legionowo Piaski, imię i nazwisko uczestnikaokres rozliczeniowy”.
  Okresy rozliczeniowe:
  I. WrzesieńPaździernik, Listopad, Grudzień
  II. Styczeń, Luty, Marzec
  III. Kwiecień, Maj, Czerwiec
  Szczegółowy cennik dostępny na stronie internetowej www.plywamy.eu
 6. Uczestnik zajęć przed pierwszymi zajęciami otrzymuje od organizatora karnet szkoły pływania, który musi za każdym razem okazać przy wejściu na pływalnie w kasie pływalni. Karnet jest również potwierdzeniem wpłaty za zajęcia, dlatego po każdej wpłacie należy przedstawić go organizatorowi w celu zaznaczenia na nim opłaty za dany okres.
 7. Istnieje możliwość, zapisu na zajęcia w trakcie cyklu rozliczeniowego, w takim przypadku od kwoty za dany okres będą odejmowane zajęcia przed zapisem.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach poniesione koszty nie będą zwracane.
 9. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, można odrobić je w innym terminie pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej w dniu poprzedzającym dane zajęcia oraz dostępnych miejsc w grupie o podobnym poziomie
 10. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych, np. awarii na basenie, zajęcia odbędą się w innym terminie
 11. Zapisy odbywają się telefonicznie lub e-mailem.
 12. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 13. Zapisanie i uiszczenie opłaty za zajęcia w Szkole Pływania SWIMSPORT jest jednoznaczne
  z akceptacją regulaminu.